Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti Swalnet, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10,

pro uplatnění práv z vadného plnění z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese www.hookahzone.com

  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) společnosti Swalnet, s.r.o., IČ: 107 27 507,se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městkým soudem v Praze, oddíl C, vložka 34669 (dále jen „Provozovatel“) upravuje v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost Provozovatele za vady zboží zakoupené Spotřebitelem prostřednictvím internetového obchodu Provozovatele (dále jen „Zboží“) provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.stophnizdo.cz (dále jen „E-shop“). 

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavřela kupní smlouvu prostřednictvím E-shopu. Reklamační řád se tak nevztahuje na případy, kdy osoba, která zakoupila Zboží od Provozovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. V takovém případě se použijí ustanovení o reklamaci dle Všeobecných obchodních podmínek a není-li tam taková úprava obsažena, pak dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník”)

Reklamační řád se vztahuje na Zboží, u něhož jsou Spotřebitelem uplatňována práva Spotřebitele vůči Provozovateli z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“). 

  

2. ROZSAH REKLAMACE 

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z Reklamace (vadného plnění) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 Občanského zákoníku). 

Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel Zboží převzal má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Provozovatel popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu Zboží. 

 

3. PODMÍNKY, ZPŮSOB A UPLATNĚNÍ REKLAMACE 

 

 

Vady zjevné, tj. zjevnou nefunkčnost nebo poškození Zboží je Spotřebitel povinen vytknout Provozovateli bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Nevytkne-li Spotřebitel vady zjevné ve stanovené lhůtě, platí, že Zboží je bez zjevných vad. 

Jde-li o vadu skrytou, může Spotřebitel uplatnit právo z vady do 24 měsíců ode dne převzetí Zboží. Má-li plnění vady, je Spotřebitel oprávněn po Provozovateli požadovat: 

  • odstranění vady;
  • dodání nového Zboží, není-li možné vadu odstranit nebo pokud Spotřebitel nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Není-li možné dodat nové Zboží může Spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny, není-li možné vadu odstranit, nebo v případě, kdy Provozovatel nezjedná nápravu Zboží v přiměřené době nebo by zjednání nápravy způsobilo Spotřebiteli značné obtíže;
  • odstoupení od Kupní smlouvy, pakliže není možné vadu odstranit nebo pokud Spotřebitel nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. 

Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel vadu způsobil sám či pokud je vada Zboží způsobena okolnostmi vzniklými až po předání Zboží.

Spotřebitel může Reklamaci uplatnit v kterékoliv provozně Provozovatele, popřípadě písemně zasláním na adresu sídla Provozovatele nebo elektronicky na emailovou adresu Provozovatele: info@stophnizdo.czSpotřebitel musí při uplatnění Reklamace Provozovateli sdělit, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti u Provozovatele za vady uplatňuje. Touto volbou je Spotřebitel vázán a není oprávněn ji následně měnit. Spotřebitel je povinen Provozovateli za účelem posouzení Reklamace poskytnout Zboží, jehož se vada týká. 

 

 

4. VYŘÍZENÍ REKLAMACE 

 

Provozovatel nebo jím pověřený pracovník vyřídí Reklamaci včetně případného odstranění vady   bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. 

Provozovatel vydá Spotřebiteli písemné potvrzení (za písemné potvrzení se považuje i potvrzení zaslané v elektronické podobě na emailovou adresu Spotřebitele) o datu a způsobu vyřízení Reklamace a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace. 

V případě, že je Reklamace Provozovatelem shledána jako oprávněná, má Spotřebitel právo: 

- v případě podstatného porušení Kupní smlouvy na dodání nové věci, na opravu věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo na odstoupení od kupní smlouvy, 

- v případě nepodstatného porušení Kupní smlouvy na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu. 

Ostatní nároky Spotřebitele vyplývající z platných právních předpisů tím nejsou dotčeny. 

V případě, že je Reklamace Zboží shledána neoprávněnou, oznámí Provozovatel tuto skutečnost Spotřebiteli. V případě zjevně neoprávněné Reklamace nemá Spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením Reklamace a současně ani Provozovatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Kdo má právo podle ustanovení § 1923 Občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Provozovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. 

 

5. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

 

Znění Reklamačního řádu může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Reklamačního řádu. 

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne x. 

Zpět do obchodu